Asadi Group

صنایع فلزی اسدی

سازه های خاص و پیچیده

.   از آنجاییکه سازه های قوسی پیچیده نیازمند محاسبات فنی و مهندسی عمرانی می باشد، کارنامه ی این گروه بیانگر برخورداری نیازهای فنی و مهندسی می باشد که توانسته اند پروژه های عظیم صنعتی را با تکنسین ها و مهندسان خود با موفقیت به سرانجام برسانند.